Reglement Gouden Ludo 2019

Algemene bepalingen

 1. Het nominatietijdvak betreft spellen die tussen 1 april 2018 en 30 juni 2019 in Vlaanderen werden uitgebracht. De eigenlijke voordrachtperiode duurt één maand langer en loopt door tot en met 31 juli 2019.
 2. Tijdens de voordrachtperiode periode kunnen de fabrikanten, uitgevers en verdelers van gezelschapsspellen of andere belanghebbenden één of meer spellen uit hun assortiment, die in het nominatietijdvak verschenen zijn, voordragen voor de Gouden Ludo 2019.
 3. De voordracht van een spel geschiedt door het invullen en toezenden van het voordrachtformulier en het toesturen van minstens één recensie-exemplaar van het voorgedragen spel. Er wordt een online versie van het voordrachtformulier gebruikt.
 4. Na ontvangst van zowel het ingevulde voordrachtformulier als één of meerdere recensieexemplaren van het voorgedragen spel, krijgt de voordrager bericht van ontvangst en delen wij mee of het voorgedragen spel wordt toegelaten tot de verkiezing of niet. Om tot de verkiezing te worden toegelaten moet het voorgedragen spel aan alle hieronder vermelde voorwaarden voldoen (zie hoofdstuk Toelatingsvoorwaarden hieronder).
 5. Spellen die worden toegelaten tot de verkiezing worden opgenomen in de spellencollectie van FORUM-Federatie vzw en ter evaluatie aan haar leden en spelers aangeboden (zie hoofdstuk Evaluatie hieronder). Ook na afloop van de verkiezing houdt FORUM-Federatie vzw de voorgedragen spellen ter beschikking van haar leden en spelers, alsook voor demonstratiedoeleinden op zowel eigen beurzen en evenementen als deze van derden.
 6. Spellen die niet worden toegelaten tot de verkiezing worden desgewenst aan de voordrager terugbezorgd. De eventuele kosten verbonden aan de terugbezorging, zijn in ieder geval ten laste van de voordrager. Zo niet, houdt FORUM-Federatie vzw de geweigerde spellen, buiten de verkiezing om, ter beschikking van haar leden en spelers.
 7. Ten slotte houdt FORUM-Federatie vzw zich het recht voor om uitzonderlijk zelf in elke categorie één tot drie spellen te nomineren die aan alle toelatingsvoorwaarden voldoen doch die niet door de betrokken fabrikanten, uitgevers en/of verdelers werden voorgedragen omwille van commerciële of andere redenen. FORUM-Federatie vzw verbindt er zich toe de fabrikant, uitgever of verdeler van deze spellen hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

Toelatingsvoorwaarden

 1. Het voorgedragen spel dient een gezelschapsspel in de traditionele zin te zijn. Bedoeld zijn bordspellen, kaartspellen, dobbelspellen, behendigheidsspellen, enz. waarvoor het fysieke samenkomen van de deelnemers vereist is. Video- en computerpellen, spellen en puzzels voor één speler evenals alle andere spelvormen die niet als traditioneel aanzien kunnen worden, zijn nadrukkelijk van de verkiezing uitgesloten.
 2. Het voorgedragen spel dient Nederlandstalig uitgevoerd te zijn. Bedoeld zijn:
  1. Spellen waarvan de verpakking, de spelregels en de bijlagen volledig en uitsluitend in het Nederlands uitgevoerd zijn en waarvan alle spelmaterialen volledig en uitsluitend in het Nederlands of taalonafhankelijk uitgevoerd zijn.
  2. Spellen waarvan de verpakking, de spelregels en de bijlagen meertalig, inclusief het Nederlands, uitgevoerd zijn en waarvan alle spelmaterialen meertalig, inclusief het Nederlands, of taalonafhankelijk uitgevoerd zijn.
  3. Spellen waarvan de verpakking, de spelregels en de bijlagen in een andere taal dan het Nederlands uitgevoerd zijn, maar die door de fabrikant, uitgever of verdeler wel met Nederlandse spelregels in de speldoos geleverd worden en waarvan alle spelmaterialen inclusief speelbord taalonafhankelijk uitgevoerd zijn. De aanwezigheid van anderstalige namen, woorden of zinnen in het spelmateriaal, geven niet automatisch aanleiding tot uitsluiting van de verkiezing, in zoverre deze speltechnisch niet relevant zijn of alleszins niet storend werken. De beslissing hieromtrent berust volledig autonoom bij de vzw, zonder mogelijkheid van verhaal.
  Spellen waarvoor de Nederlandse spelregels uitsluitend op aanvraag of via download beschikbaar zijn, zijn nadrukkelijk wel van de verkiezing uitgesloten.
 3. Het voorgedragen spel dient door de fabrikant, uitgever of verdeler met al het benodigde spelmateriaal geleverd te worden en zelfstandig speelbaar te zijn. Uitbreidingen op bestaande spellen, verzamelkaartspellen en soortgelijke zijn nadrukkelijk van de verkiezing uitgesloten.
 4. Het voorgedragen spel dient zich te richten tot gezinnen, adolescenten en/of volwassen spelers. Spellen die zich nadrukkelijk richten tot jonge kinderen (peuters en kleuters) of spellen waarvoor de leeftijdsindicatie beperkend voor kinderen geformuleerd is (bv. van 6 tot 12 jaar), zijn nadrukkelijk van de (hoofd)verkiezing uitgesloten. Deze spellen kunnen evenwel nog steeds in aanmerking komen voor de speciale prijs "Keuze van de kids". Merk op dat formuleringen die het spel niet wezenlijk tot een bepaalde doelgroep beperken (bv. van 9 tot 99 jaar) als dusdanig geen reden tot uitsluiting vormen.
 5. Het voorgedragen spel dient in deze uitvoering voor het eerst op de Vlaamse markt beschikbaar gesteld te zijn in het artikel 1 gedefinieerde nominatietijdvak en mag (in deze of een andere uitvoering) niet al in een eerdere jaargang voorgedragen zijn.
 6. Het voorgedragen spel dient via de reguliere verkoopskanalen en op een duurzame manier beschikbaar te zijn voor eindconsumenten op de Vlaamse markt. Bedoeld zijn supermarkten, speelgoedwinkels, spellenspeciaalzaken, webwinkels en andere vormen van detailhandel op het Vlaamse grondgebied. Spellen die uitsluitend naar aanleiding van specifieke evenementen en/of voor beperkte tijd (zoals beurzen, tentoonstellingen, sportwedstrijden, e.d.) op de Vlaamse markt beschikbaar zijn, zijn nadrukkelijk van de verkiezing uitgesloten.
 7. Het voorgedragen spel dient vrij te zijn van elke vorm van propaganda (politiek en andere) en reclame. Het voorgedragen spel dient in overeenstemming te zijn met de maatschappelijke normen en de geldende wetten. Spellen die een schending van de openbare zeden of een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer of andere rechten van derden zouden inhouden, zijn van de verkiezing uitgesloten, met verval van het recht op terugzending zoals bepaald in artikel 6 hierboven. FORUM-Federatie vzw zal de bevoegde instanties op de hoogte brengen van de ongeoorloofde inhoud van een voorgedragen spel wanneer zij dat nodig acht of wanneer de wet het voorschrijft.

Evaluatie

 1. De evaluatieperiode loopt vanaf de ontvangst van het recensie-exemplaar tot en met 25 september 2019. Tijdens deze periode zal FORUM-Federatie vzw de voorgedragen spellen expliciet onder de aandacht van haar leden en de andere bezoekers van haar spelavonden en activiteiten brengen. FORUM-Federatie vzw ziet er, voor zover redelijkerwijs mogelijk, bovendien op toe dat de beschikbaarheid van de voorgedragen spellen tijdens de evaluatieperiode maximaal is. Hoe vroeger een spel ingezonden wordt, des te meer en des te langer spelers van FORUM-Federatie vzw het ingezonden spel kunnen en zullen uittesten.
 2. Alle leden en bezoekers van de spelavonden en andere activiteiten van FORUM-Federatie vzw zullen na het spelen van een voorgedragen spel verzocht worden een evaluatieformulier in te vullen. Het invullen van het evaluatieformulier is niet verplicht. Het formulier peilt naar de mening van de spelers over het spelplezier, het spelmateriaal en de spelregels, aangevuld met een aantal andere criteria (zie de volledige vragenlijst in bijlage).
 3. Wanneer eenzelfde speler een spel meerdere keren evalueert, zal de gemiddelde quotering van de laatste 2 evaluaties door deze speler in rekening gebracht worden. Zodoende is het mogelijk dat een speler zijn of haar mening over een bepaald spel herziet.
 4. De volledig ingevulde evaluatieformulieren worden op basis van een vaste verdeelsleutel verwerkt en gequoteerd. Daarbij wordt rekening gehouden met het aantal verschillende spelers dat een bepaald spel evalueerde. Op basis van deze quoteringen wordt een rangschikking van alle voorgedragen spellen gemaakt. Om elke mogelijke manipulatie van de evaluaties op voorhand uit te sluiten, wordt de precieze verdeelsleutel voor de verwerking van de evaluatieformulieren niet publiek gemaakt.
 5. Op basis van de verkregen rangschikking, zal aan het einde van de evaluatieperiode een lijst van geselecteerde spellen aan de jury overhandigd worden, die in de volgende fase van de verkiezing kans maken om genomineerd te worden voor de eindronde van de verkiezing. Deze lijst wordt om dezelfde redenen als vermeld onder artikel 18 niet publiek gemaakt.

Nominatie

 1. De nominatieperiode loopt van 26 september 2019 tot en met 1 oktober 2019. Tijdens deze periode zal een jury, bestaande uit het bestuur van FORUM-Federatie vzw en een afgevaardigdevan elke FORUM-speelkern het resultaat van de evaluaties grondig controleren en op alle aspecten aan hun eigen bevindingen toetsen.
 2. Deze jury zal in onderling overleg 4 spellen nomineren die aan de eindronde van de verkiezing deelnemen. Het staat de jury nadrukkelijk vrij om bij haar beraadslaging andere en/of bijkomende maatstaven te hanteren dan diegene die tijdens de evaluatie als criterium gelden. Bedoeld zijn onder andere de levensduur van het spel, de instapdrempel, de prijskwaliteitverhouding, enz.
 3. Uiterlijk aan het einde van de nominatieperiode zal de jury de 3 genomineerde spellen per categorie voor de eindronde bekendmaken.

Eindronde

 1. De eindronde loopt van de bekendmaking van de nominaties op 1 oktober 2019 tot en met 11 november 2019. Tijdens deze periode zal een bevraging van de leden van FORUM-Federatie vzw en de andere, ons gekende gezelschapsspellenclubs in Vlaanderen, plaatsvinden waarin zij kunnen stemmen op de 3 genomineerde spellen in elke categorie. De bevraging bestaat uit het rangschikken van de 3 genomineerde spellen in volgorde van voorkeur, in elk van de twee categorieën.
 2. Elk jaarlid van FORUM-Federatie vzw mag eenmaal stemmen. De stemmen van de FORUM-jaarleden tellen mee voor 50% van het eindresultaat.
 3. Alle ons bekende, algemene gezelschapsspellenclubs in Vlaanderen mogen eenmaal stemmen, met uitzondering van de FORUM-speelkernen. Het staat de clubs in kwestie vrij om een gezamenlijke stem uit te brengen of hun leden individueel te laten stemmen en de resultaten van die bevraging te bundelen. De stemmen van de Vlaamse gezelschapsspellen-clubs tellen mee voor 50% van het eindresultaat.
 4. Bij de rangschikking van de 4 genomineerde spellen zoals hiervoor vermeld in artikel 23 wordt rekening gehouden met het aantal spellen dat de stemmen (jaarlid van FORUM-Federatie vzw OF Vlaamse spellenclub) rangschikt voor het waarderen van de stem, namelijk als volgt:
  1. 3 spellen gespeeld en gerangschikt: 3,25 punten voor het eerste spel in rang, 2 punten voor het tweede spel in rang en 1 punt voor het derde spel in rang.
  2. 2 spellen gespeeld en gerangschikt: 2 punten voor het eerste spel in rang en 1 punt voor het tweede spel in rang.
  3. 1 spel gespeeld en gerangschikt: deze stem wordt niet in rekening gebracht wegens gebrek aan vergelijkingperspectief.
  Op die wijze wordt meer waarde gehecht aan de stemmen van jaarleden en de stemmen van Vlaamse spellenclubs die alle 4 genomineerde spellen hebben gespeeld.
 5. Het spel dat de meeste punten achter zijn naam krijgt overeenkomstig de 50-50 verdeelsleutel (zie artikels 24 en 25), wint de Vlaamse spellenprijs.
 6. In geval van gelijke stand, zijn de stemmen van de FORUM-speelkernen doorslaggevend. Levert dit nog geen uitsluitsel, zal de jury die de 3 spellen in de desbetreffende categorie nomineerde opnieuw beraadslagen en het winnende spel kiezen uit de spellen waartussen een gelijke puntenstand heerst.

Rechten van het winnende spel

 1. De winnaar van de Gouden Ludo zal in aanwezigheid van pers en genodigden gehuldigd worden tijdens de officiële prijsuitreiking in het kader van de jaarlijkse gezelschapsspellenbeurs van FORUM-Federatie vzw, die in 2019 op zaterdag 23 en zondag 24 november plaatsvindt in Waagnatie Expo & Events te Antwerpen.
 2. FORUM-Federatie vzw zal het winnende spel in drievoud demonstreren tijdens deze spellenbeurs op een apart ingerichte Gouden Ludo-speelstand. Ook bij deelname aan andere beurzen en evenementen, zal FORUM-Federatie vzw het winnende spel zo goed als mogelijk onder de aandacht brengen.
 3. Het winnende spel verkrijgt het recht om voor onbepaalde duur gebruik te maken van het logo 'Gouden Ludo 2019 - Winnaar' voor de betreffende categorie op de speldoos en het promotiemateriaal voor het winnende spel. Het logo zal ten gepaste tijde door FORUM-Federatie vzw aan de fabrikant, uitgever of verdeler van het winnende spel bezorgd worden en dient in ongewijzigde vorm overgenomen te worden. Voor het gebruik van het logo onder voornoemde voorwaarden is de fabrikant, uitgever of verdeler van het winnende spel geen vergoeding verschuldigd aan FORUMFederatie vzw.
 4. Een eventuele heruitgave van het winnende spel mag hetzelfde logo blijven gebruiken als het spel wezenlijk hetzelfde is als het winnende origineel. Bij twijfel dient de heruitgave daarom ter evaluatie voorgelegd te worden aan FORUM-Federatie vzw. Indien te grote verschillen met het winnende origineel worden vastgesteld of de heruitgave niet ter evaluatie wordt voorgelegd, vervalt het recht op het gebruik van het logo.

Rechten van de genomineerde spellen

 1. FORUM-Federatie vzw zal de genomineerde spellen demonstreren tijdens haar eigen jaarlijkse spellenbeurs op een apart ingerichte Gouden Ludo-speelstand.
 2. De spellen met een nominatie voor de Gouden Ludo 2016 verkrijgen het recht om voor onbepaalde duur gebruik te maken van het logo 'Gouden Ludo 2019 - Genomineerd' voor de betreffende categorie op de speldoos en het promotiemateriaal voor het genomineerde spel. Het logo zal ten gepaste tijde door FORUM-Federatie vzw aan de fabrikant, uitgever of verdeler van het genomineerde spel bezorgd worden en dient in ongewijzigde vorm overgenomen te worden. Voor het gebruik van het logo onder voornoemde voorwaarden is de fabrikant, uitgever of verdeler van het winnende spel geen vergoeding verschuldigd aan FORUM-Federatie vzw.
 3. Een eventuele heruitgave van een genomineerd spel mag het hetzelfde logo blijven gebruiken als het spel wezenlijk hetzelfde is als het winnende origineel. Bij twijfel dient de heruitgave daarom ter evaluatie voorgelegd te worden aan FORUM-Federatie vzw. Indien te grote verschillen met het winnende origineel worden vastgesteld of de heruitgave niet ter evaluatie wordt voorgelegd, vervalt het recht op het gebruik van het logo.

Speciale prijzen

 1. De inrichters van de Vlaamse spellenprijs 'Gouden Ludo' hebben tevens voorzien in een aantal categorieën waarin een speciale prijs kan worden uitgereikt als aan een aantal objectieve criteria voldaan is. Voorbeelden van dergelijke categorieën zijn tweepersoonsspellen, spellen voor gezinnen met jonge kinderen, e.d. FORUM-Federatie vzw behoudt zich het recht voor om in de loop van de verkiezing bijkomende dergelijke categorieën in het leven te roepen indien dit nodig en/of wenselijk geacht wordt voor de representativiteit van de spellenjaargang.
 2. Om elke mogelijke manipulatie van de evaluaties op voorhand uit te sluiten, worden de categorieën en bijhorende criteria niet publiek gemaakt. Grosso modo geldt wel dat er binnen een categorie een minimum aantal voordrachten moet zijn en dat het spel dat eventueel een speciale prijs wint, een bepaalde minimumscore moet halen. Speciale prijzen worden in elk geval niet uitgereikt indien de uitreiking van zulk een prijs het normale nominatieproces zou beinvloeden ten voordele of ten nadele van andere spellen in dezelfde categorieën.
 3. De eindbeslissing over het al dan niet toekennen van één of meer speciale prijzen wordt genomen door de jury tijdens het nominatieproces. De bekendmaking van de eventuele winnaar(s) van een speciale prijs, gebeurt samen met de bekendmaking van de genomineerde spellen.
 4. De rechten van de spellen die een speciale prijs winnen, zijn dezelfde als deze van de winnaar van de hoofdprijs, met dien verstande dat voor de relevante categorie(ën) een afzonderlijk logo zal worden aangeleverd dat de categorie waarin de prijs werd uitgereikt ook nadrukkelijk vermeldt.

Speciale prijzen

 1. FORUM-Federatie vzw reikt de Vlaamse spellenprijs 'Gouden Ludo' om het gezelschapsspel in Vlaanderen op een positieve en ludieke manier onder de aandacht te brengen door een kwaliteitslabel toe te kennen aan één welbepaald spel, zonder daarbij afbreuk te willen doen aan de kwaliteiten van de niet-genomineerde of niet-winnende spellen, los van het feit of dezevoorgedragen werden voor de Vlaamse spellenprijs 'Gouden Ludo' of niet.
 2. Alle benamingen, logo's en verwijzingen naar de Vlaamse spellenprijs 'Gouden Ludo' blijven te allen tijde eigendom van FORUM-Federatie vzw.